Ontwerpbureau LIIV is een handelsnaam van LIIV V.O.F., ingeschreven bij de KvK onder nummer: 17143718. Deze algemene voorwaarden zijn leidend en DNR 2011 aanvullend.


Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Ontwerpbureau LIIV.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en Ontwerpbureau LIIV tot het verrichten van werkzaamheden door Ontwerpbureau LIIV ten behoeve van de opdrachtgever.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven. Het voorgaande geldt in de breedste zin van het woord ten behoeve van architectonische vormgeving- en ontwerpwerkzaamheden, kunst producties, toegepaste vormgeving en ontwerp werkzaamheden alsmede de begeleiding van het bouwproces door middel van het voeren van directie op de bouwplaats en ook de inkoop van goederen voor opdrachtgever.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Ontwerpbureau LIIV uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.6 De onderliggende overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden en DNR 2011 herziene versie – geven de volledige afspraken tussen de opdrachtgever en Ontwerpbureau LIIV weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is gesloten.


Artikel 2: OFFERTES

2.1 Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door Ontwerpbureau LIIV zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 4 weken is aanvaard.

2.2 Bij een nieuw uitgebrachte offerte vervallen alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen.

2.3 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals onderzoek kosten, gemeentelijke leges, EPC en ventilatie berekeningen, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden zoals bijvoorbeeld: constructeur en aannemer, tenzij anders aangegeven.

2.4 Offertes door Ontwerpbureau LIIV zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.

2.5 Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Ontwerpbureau LIIV het recht de opgegeven prijzen, planning en/of (lever)termijnen aan te passen.

2.6 Het aanbod, de offerte en/of de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of vervolgopdrachten.

2.7 Getoonde en/of verstrekte voorbeelden zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

2.8 De verstrekte voorbeelden blijven eigendom van Ontwerpbureau LIIV en moeten op eerste verzoek op kosten van de opdrachtgever aan Ontwerpbureau LIIV worden geretourneerd.


Artikel 3: CONTRACTSDUUR EN VOORTGANG

3.1 Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.3 Ontwerpbureau LIIV behoudt zich het recht voor om iedere opdracht die ondanks de planning zodanig uitloopt dat andere lopende opdrachten in het gedrang komen, uit te stellen of af te breken. Dit alleen met een tijdige schriftelijke (per email) waarschuwing van Ontwerpbureau LIIV aan de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft bij het uitstellen van de opdracht door Ontwerpbureau LIIV onverminderd betalingsplichtig.


Artikel 4: GEGEVENS VAN DE OPDRACHTGEVER

4.1 De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat: hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, tijdig en op de door Ontwerpbureau LIIV gewenste wijze aan hen ter beschikking stelt.

4.2 De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Ontwerpbureau LIIV voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

4.3 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Ontwerpbureau LIIV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 5: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Ontwerpbureau LIIV bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.

5.2 Ontwerpbureau LIIV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.3 Ontwerpbureau LIIV heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, te laten verrichten door een door Ontwerpbureau LIIV aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Ontwerpbureau LIIV wenselijk is.

5.4 Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen. Ontwerpbureau LIIV heeft het recht de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.6 Indien Ontwerpbureau LIIV in al goedgekeurde documenten (nadien) nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft Ontwerpbureau LIIV het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 6: GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Ontwerpbureau LIIV zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 7: INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom –waaronder het octrooirecht, het tekeningen- en modellenrecht en het auteursrecht- toe aan Ontwerpbureau LIIV. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Ontwerpbureau LIIV daartoe bevoegd.

7.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekeningen- of modellenrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

7.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Ontwerpbureau LIIV te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Ontwerpbureau LIIV openbaar te maken of te verveelvoudigen.

7.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de overeenkomst door Ontwerpbureau LIIV tot stand gebrachte concepten, ideeën, foto’s, kunstwerken, werktekeningen, prototypes/maquettes, voorstellen, ontwerpschetsen, en dergelijke, eigendom van Ontwerpbureau LIIV, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

7.5 Het is de opdrachtgever verboden de door Ontwerpbureau LIIV uit de overeenkomst voortvloeiende vormgeving, ontwerpen en kunst producten, in de breedste zin van het woord, te verveelvoudiging, te openbaren of te kopiëren, tenzij Ontwerpbureau LIIV uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.

7.6 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Ontwerpbureau LIIV jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.


Artikel 8: HONORARIUM

8.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Ontwerpbureau LIIV voor de uitvoering van de overeenkomst maakt, voor vergoeding in aanmerking.

8.2 Indien Ontwerpbureau LIIV door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Ontwerpbureau LIIV gehanteerde honorariumtarieven.

8.3 Ontwerpbureau LIIV heeft het recht om jaarlijks alle prijzen te indexeren.


Artikel 9: BETALING

9.1 Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Euro’s, ten kantore van Ontwerpbureau LIIV of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

9.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Ontwerpbureau LIIV, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag de opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Ontwerpbureau LIIV.

9.3 Alle kosten ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke of gerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €250,-.

9.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van Ontwerpbureau LIIV daartoe aanleiding geeft, is Ontwerpbureau LIIV gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Ontwerpbureau LIIV te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheden te stellen, is Ontwerpbureau LIIV gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan Ontwerpbureau LIIV verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.


Artikel 10: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

10.1 Ontwerpbureau LIIV is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die zaken die door Ontwerpbureau LIIV zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Ontwerpbureau LIIV heeft voldaan.

10.2 Het volledige eigendomsrecht op door Ontwerpbureau LIIV aan de opdrachtgever geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij Ontwerpbureau LIIV, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

10.3 De opdrachtgever verleent Ontwerpbureau LIIV pandrecht op alle zaken van de opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever in de macht van Ontwerpbureau LIIV zijn gebracht.


Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Ontwerpbureau LIIV aanvaard enkel aansprakelijkheid zoals beschreven in DNR 2011 herziene versie voor de door Ontwerpbureau LIIV ontworpen architectuur.

11.2 Ontwerpbureau LIIV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor geleverde goederen die voor de opdrachtgever besteld en geleverd zijn door Ontwerpbureau LIIV.

Artikel 12: LEVERING

12.1 Alle speciaal voor de opdrachtgever bestelde en geleverde goederen door Ontwerpbureau LIIV kunnen onder geen beding geretourneerd worden met teruggave van geld of een andere vorm van een tegoed.

12.2 Alle goederen die Ontwerpbureau LIIV voor de opdrachtgever besteld dienen vooraf volledig betaald te worden.


Artikel 12: RECLAME

12.1 Een reclame met betrekking tot de door Ontwerpbureau LIIV verrichte werkzaamheden, (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur, dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na het moment van (af)leveren van de werkzaamheden of de zaken respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk aan Ontwerpbureau LIIV mede te delen.

12.2 Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn vervalt het recht van reclame.

12.3 Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

12.4 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft Ontwerpbureau LIIV de keuze tussen;

a) aanpassing van het bedrag van zijn declaratie;

b) het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is;

c) de vervanging van de geleverde zaken, onder voorbehoud dat deze zaken tijdig aan Ontwerpbureau LIIV zijn gemeld / geretourneerd.


 Artikel 13: OVERMACHT

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de leveringen of werkzaamheden als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Ontwerpbureau LIIV met de opdrachtgever in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Ontwerpbureau LIIV zal de opdrachtgever daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen en de leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Ontwerpbureau LIIV in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.


Artikel 14: OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

14.1 Ontwerpbureau LIIV heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de opdrachtgever:

a) in staat van faillissement verkeert;

b) surseance van betaling heeft aangevraagd;

c) opeisbare schulden onbetaald laat,

d) gaat liquideren;

e) de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van Ontwerpbureau LIIV een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van de openstaande verplichtingen.

14.2 Indien de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.

14.3. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Ontwerpbureau LIIV aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 10% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.


Artikel 15: OPSCHORTINGSRECHT

Ontwerpbureau LIIV heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van de door de opdrachtgever verstrekte bescheiden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan.


Artikel 16: TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Ontwerpbureau LIIV waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Ontwerpbureau LIIV waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ontwerpbureau LIIV gevestigd is.


Algemene voorwaarden Ontwerpbureau LIIV 28-08-2014

De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling. (DNR) Klik hieronder om te downloaden. 

Algemene voorwaarden

Ontwerpstudio voor Architectuur en Interieur

Ivo Hommel

Holthuizerstraat 23

6942 PM Didam


info@liiv.nl

+31 624162923

www.liiv.nl


KvK nummer: 66831016

BTW nummer: NL143080659B02

Ontworpen door